วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 11:37

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

         ด้วยเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ..2561-2564) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ได้อนุมัติร่างแผน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเทพวงศา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบ เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาประจำ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ