สำนักปลัดเทศบาล

นางปณิชา สีหาวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 0XX-XXXXXXX

พนักงานเทศบาล

นางสาวจินดารัตน์ ว่องไว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาววฤนดา นามวงศ์ษา

นิติกรชำนาญการ

นายอัครินทร์ ว่องไว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณรงค์ฤทธิ์ อร่ามเรือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวคัคนานต์ วะรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จ่าเอกหญิง จินดา ส่งศรี

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวทัศลินเคนสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศราวุธ เสนาพันธ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นางจิตติมา ยิ่งยงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายโชคอนันต์ แสงสุกวาว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน

นายพงษ์ศักดิ์ กรโสภา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน

นายปกรณ์นิสิทธิ์ สมหมาย

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ