หัวหน้าส่วนราชการ

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปณิชา สันตพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 0XX-XXXXXXX

นางอุษาวดี กุลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0XX-XXXXXXX

นายภวดล โมฬชาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชาตรี สีทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 0XX-XXXXXXX

นางสาวทิมาพร ขวัญทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
มือถือ 0XX-XXXXXXX

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ